overlay

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Aurinkolahti-Seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialueena Vuosaaren Aurinkolahti. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Rekisterinumero on 195.000.

 

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n tarkoituksena on ylläpitää asuinympäristön laatua, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia jäsentensä edunvalvojana

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
*järjestää alueen kehittämistä ja sen asukkaiden viihtyvyyttä koskevia suunnittelu, tiedotus- ja huvitilaisuuksia
* osallistuu aluetta ja sen palveluja koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa,
* tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja toisille järjestöille sekä osallistuu alueen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen,
* tiedottaa toiminnastaan.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

 

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä Vuosaaren Aurinkolahden alueella asuvat tai muutoin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt sekä varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi yhteisöjäseniksi Aurinkolahden kaava-aluella olevat oikeuskelpoiset asunto-osakeyhtiöt ja asumiseen tarkoitetut kiinteistöyhtiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja sekä suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenyyden katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

 

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

 

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa ilmoittamalla siitä pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) mutta enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Äänestyksissä jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6 § Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

7 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai julkaistava alueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

8 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla henkilöjäsenillä on kullakin yksi (1) ääni ja varsinaisilla yhteisöjäsenillä kullakin kaksi (2) ääntä. Varsinaisen yhteisön äänioikeutta saa käyttää asunto- tai kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai se jolle ko. yhtiön hallitus on antanut valtakirjan. 

 

Äänioikeus on niillä hallituksen hyväksymillä varsinaisilla henkilö- ja yhteisöjäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun joko kokousta edeltäneeltä tai kuluvalta tilikaudelta. 

 

Vain kokouksessa läsnä oleva luonnollinen henkilö voivat äänestää. Varsinainen henkilöjäsen ei voi antaa valtakirjaa toiselle jäsenelle. Luonnollisella henkilöllä voi olla vain yhden varsinaisen yhteisöjäsenen valtakirja. Varsinainen henkilöjäsen, jolla on oikeus käyttää varsinaisen yhteisöjäsenen ääntä, voi äänestyksessä käyttää sekä oman että edustamansa yhteisön äänioikeuden.

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

· Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

· Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

· Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

· Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa antaa aiheen.

· Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

· Määrätään seuraavan vuoden henkilö- ja yhteisöjäsenen sekä kannattajajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

· Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien palkkioista.

· Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

· Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.

· Valitaan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja muut jäsenet hallitukseen.

· Valitaan yksi tilintarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

· Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin.

· Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 7§ puitteissa.

· Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

11 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

12 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous päättää.

 

Säännöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 8.4.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
web-design: Olli Äkräs valokuva: Jasper Kaarna